Σχετικ维 με την Εμπειρ委α Stargate

 

Το Stargate ε委ναι μια υπερδιαστασιακ萎 π蠉λη, που δ蠈θηκε και δημιουργ萎θηκε απ蠈 τον Πραγκ委τ το 1989.

Ε委ναι 苇να συνειδητ蠈 γεωμετρικ蠈 σχ萎μα που περι苇χει πολλ维 στρ蠋ματα ιερ萎ς γεωμετρ委ας, και που δημιουργε委 苇να ισχυρ蠈, πολυ-διαστασιακ蠈 ενεργειακ蠈 πεδ委ο. Αυτ蠈 το αγαθοεργ蠈 ενεργειακ蠈 πεδ委ο λειτουργε委 με 苇ναν πολ蠉 μοναδικ蠈 τρ蠈πο. Κ维θε 维τομο στην παρουσ委α του Stargate αναγνωρ委ζεται και τυγχ维νει βο萎θειας με τον πιο κατ维λληλο τρ蠈πο τη δεδομ苇νη στιγμ萎.

Αυτ蠈 μπορε委 να περιλαμβ维νει θεραπε委α και ισορροπ委α για το φυσικ蠈 σ蠋μα, δια蠉γεια ως προς την καταν蠈ηση και μεγ维λη διορατικ蠈τητα για το πνευματικ蠈 σ蠋μα και βαθι维 χαλ维ρωση και αποβολ萎 στρες για το συναισθηματικ蠈 σ蠋μα. Μπορε委 να αφαιρεθε委 το προσωπικ蠈 κ维ρμα, να ενεργοποιηθο蠉ν ψυχικ苇ς και θεραπευτικ苇ς ικαν蠈τητες και μπορε委 να πυροδοτηθε委 η ενθ蠉μηση προηγο蠉μενων ζω蠋ν.

Πολλο委 维νθρωποι βι蠋νουν τους οδηγο蠉ς τους με πολ蠉 απτ蠈 τρ蠈πο, και πολ蠉 συχν维 για πρ蠋τη φορ维 τους αισθ维νονται, τους ακο蠉νε 萎 τους βλ苇πουν. Αυτ蠈 που συναρπ维ζει πολλο蠉ς απ蠈 τους συμμετ苇χοντες ε委ναι πως οι αλλαγ苇ς αυτ苇ς μπορο蠉ν να συμβο蠉ν απλ维 με το να ε委ναι στο ενεργειακ蠈 πεδ委ο του Stargate.

Δεν υπ维ρχει κ维τι να “κ维νετε”. 螌λες αυτ苇ς οι αλλαγ苇ς γ委νονται κατ维 τη δι维ρκεια των καθοδηγο蠉μενων διαλογισμ蠋ν, αυξ维νοντας τη δονητικ萎 συχν蠈τητα του ατ蠈μου. Κοιμ蠋μενα μ苇ρη των πολυ-διαστασιακ蠋ν σειρ蠋ν του DNA διεγε委ρονται σε αφ蠉πνιση, με αποτ苇λεσμα μεγαλ蠉τερη επ委γνωση και αυξημ苇νη πνευματικ萎 παρουσ委α εντ蠈ς του Εαυτο蠉. 

Σχετικ维 με τον Πραγκ委τ και τη Ζουλι维νν


 

Πραγκ委τ

Ο Πραγκ委τ ε委ναι 螁γγλος, διεθν蠋ς γνωστ蠈ς επικοινων蠈ς που βο萎θησε ανθρ蠋πους με πνευματικ萎 εξ苇λιξη για τρι维ντα χρ蠈νια. Μαζ委 με τον οδηγ蠈 του, Αλκαζ维ρ, Ο Πραγκ委τ σχεδ委ασε και 苇φτιαξε το Stargate, που βοηθ维 ομ维δες και 维τομα στη διαδικασ委α της καταν蠈ησης και Αυτογνωσ委ας - τη διαδικασ委α της αφ蠉πνισης. Ολ蠈κληρη του η ζω萎 αφιερ蠋θηκε στην καταν蠈ηση του πως λειτουργο蠉με ως 维νθρωποι, του πως το υποσυνε委δητο μυαλ蠈 και τα συναισθ萎ματα μας επηρε维ζουν, και το πως να βγο蠉με ε蠉κολα απ’ εκε委να τα μοτ委βα που νι蠋θουμε πως μας περιορ委ζουν.

Ζουλι维νν

Η Ζουλι维νν Κ蠈ναρτ εισ萎λθε στην Εμπειρ委α Stargate to 2012 αφ蠈του ανακ维λυψε μια βαθι维 σ蠉νδεση με το Stargate & τον οδηγ蠈 Αλκαζ维ρ, του οπο委ου επ委σης ε委ναι επικοινων蠈ς. Αρχικ维 σχεδ委αζε να σπουδ维σει εναλλακτικ萎 ιατρικ萎, τ蠋ρα η Ζουλι维νν 苇χει αφοσιωθε委 στην επιδ委ωξη της προσωπικ萎ς μεταμ蠈ρφωσης και της γρ萎γορης αυτο-θεραπε委ας διαμ苇σου των υψηλ蠋ν-δονητικ蠋ν συχνοτ萎των της Εμπειρ委ας Stargate. Με την καθοδ萎γηση του Αλκαζ维ρ, η Ζουλι维νν 苇χει αναπτ蠉ξει μια ν苇α μορφ萎 ενεργειακ萎ς αυτο-θεραπε委ας γνωστ萎ς ως Η Ουσ委α της Ζω萎ς, την οπο委α τ蠋ρα διδ维σκει σε ολ蠈κληρο τον κ蠈σμο.

Ποι蠈ς Ε委ναι ο Αλκαζ维ρ;


 

"Ερωτο蠉μαστε συχν维, «Ποι蠈ς ε委ναι αυτ蠈ς ο Αλκαζ维ρ;», οπ蠈τε θα πο蠉με λ委γα λ蠈για επ’ αυτο蠉. Ο Αλκαζ维ρ ε委ναι μια ομαδικ萎 συνειδητ蠈τητα. Ε委ναι μια συγκ苇ντρωση εκε委νων που αποκαλο蠉με Συμπαντικο蠉ς Διδασκ维λους. Αυτο委 οι Συμπαντικο委 Διδ维σκαλοι φ苇ρνουν μαζ委 τις εν苇ργειες τους ως μ委α, και ο ομιλητ萎ς Αλκαζ维ρ, επικοινωνε委 με την ανθρωπ蠈τητα. Το μ蠈νο που επιθυμε委 η Ομ维δα Αλκαζ维ρ ε委ναι να επικοινων萎σει και να ανταποκριθε委 σε σας ατομικ维 και ως ολ蠈τητα.

Ε委μαστε διαχωρισμ苇νοι απ蠈 τις εν苇ργειες της συνειδητ蠈τητας του Stargate και ε委μαστε επ委σης 苇να μαζ委 τους. Δεν ε委ναι κ维τι που μπορε委 να κατανο萎σει πλ萎ρως το μυαλ蠈 σας, 蠈μως 委σως μπορε委τε να νι蠋σετε την αλ萎θεια το蠉του. Οπ蠈ταν, εργαζ蠈μαστε με τη συνειδητ蠈τητα του Stargate, ας το θ苇σουμε 苇τσι.

螆πειτα 苇ρχεται η ερ蠋τηση, «Τι 萎 ποι蠈ς ε委ναι 苇νας Συμπαντικ蠈ς Δ维σκαλος;» Αγαπημ苇νοι, αν απαντο蠉σαμε σε αυτ蠈, θα υπ萎ρχε 维λλη μ委α ερ蠋τηση. Αντ委 να σας δ蠋σουμε πληροφορ委ες για το μυαλ蠈, σας προσκαλο蠉με να αισθανθε委τε την εν苇ργει维 μας, να αισθανθε委τε την παρουσ委α μας, να ακο蠉σετε την καθοδ萎γησ萎 μας και να αποφασ委σετε απ蠈 μ蠈νοι σας «Ε委ναι αυτ蠈 κ维τι που συνηχε委 με μ苇να; Ε委ναι σωστ蠈 για μ苇να;» Αν υπ维ρχει η α委σθηση του σωστο蠉, του 蠈μορφου, ακολουθ萎στε την καθοδ萎γησ萎 σας. Αν δεν αισθ维νεστε να ε委ναι σωστ蠈 για εσ维ς, 蠈μορφο, αφ萎στε το και προχωρ萎στε για να βρε委τε το κατ维λληλο για εσ维ς. Καθ蠈τι, Αγαπημ苇νοι, ο υπ苇ρτατος σκοπ蠈ς για τον καθ苇να ε委ναι να επιστρ苇ψει στην Εν蠈τητα, να γνωρ委σει τον Εαυτ蠈 του και να απελευθερωθε委.

Για εκε委νους που συνηχο蠉ν με τον Αλκαζ维ρ και την εργασ委α Stargate που 苇χουμε παρουσι维σει, σας καλωσορ委ζουμε. Σας προσκαλο蠉με να χαλαρ蠋σετε και να απελευθερ蠋σετε τον 苇λεγχο, απλ维 παρακολουθ蠋ντας, αισθαν蠈μενοι με μεγ维λη επ委γνωση και παρουσ委α, καθ蠈τι με αυτ蠈 τον τρ蠈πο μπορο蠉με να σας καθοδηγ萎σουμε στην 委δια σας την Αυτογνωσ委α.

Ε委μαστε οι Αλκαζ维ρ και σας χαιρετ维με. Ε委μαστε Αλκαζ维ρ και σας προσφ苇ρουμε τον Εαυτ蠈 σας."  - Αλκαζ维ρ

Γιατ委 να βι蠋σετε το Stargate;

 

Αγαπημ苇νοι, δεν ε委ναι τυχα委ο που προσελκυθ萎κατε απ蠈 αυτ苇ς τις σελ委δες, απ蠈 αυτ苇ς τις πληροφορ委ες, 苇χετε καθοδηγηθε委. Τ蠋ρα, εξαρτ维ται απ蠈 εσ维ς. Τ蠋ρα, εσε委ς αποφασ委στε για τον εαυτ蠈 σας, «Ε委ναι το Stargate κ维τι απ蠈 το οπο委ο μπορ蠋 να επωφεληθ蠋;» Οπ蠈τε, ας πο蠉με λ委γα λ蠈για επ委 το蠉του.

螌πως 苇χουμε πει, ελκυθ萎κατε εδ蠋. Το Stargate  ε委ναι εδ蠋 για να υποστηρ委ξει εκε委να τα ανεπτυγμ苇να πνευματικ维 蠈ντα και 蠈σους χρησιμοποιο蠉ν την ευφυ螑α τους για να δουν τις ζω苇ς τους και να συνειδητοποι萎σουν πως η αλλαγ萎 ε委ναι απαρα委τητη, περισσ蠈τερα ε委ναι εφικτ维, Ε委μαι περισσ蠈τερα απ蠈 蠈σα Βι蠋νω.

Το Stargate ε委ναι εδ蠋 για να στηρ委ξει την προσωπικ萎 σας εξ苇λιξη. Υπ维ρχουν πολλαπλο委 τρ蠈ποι με τους οπο委ους το Stargate μπορε委 να σας βοηθ萎σει. Πρωτ委στως, σας επιτρ苇πει να αισθανθε委τε σε βαθ蠉τερο επ委πεδο λεπτοφυε委ς εν苇ργειες, την παρουσ委α των οδηγ蠋ν σας, καθιστ蠋ντας εφικτ萎 την επικοινων委α σας μαζ委 τους, καθιστ蠋ντας εφικτ萎 τη διε蠉ρυνσ萎 σας σε μια επ委γνωση των πολυ-διαστασιακ蠋ν πραγματικοτ萎των της 蠉παρξης.

Σε 苇να πολ蠉 πιο ουσι蠋δες επ委πεδο, μπορε委 να σας βοηθ萎σει να διαλ蠉σετε τις συν萎θειες και τους περιορισμο蠉ς που 苇χετε στη ζω萎 σας, που διαρκ蠋ς σας εμποδ委ζουν. Τις συν萎θειες που δεν επιθυμε委τε να 苇χετε πια, αλλ维 βρ委σκετε τον εαυτ蠈 σας να τις επαναλαμβ维νει ξαν维 και ξαν维. Το Stargate και οι τεχνικ苇ς που χρησιμοποιο蠉νται μαζ委 του μπορο蠉ν να σας βοηθ萎σουν να βρε委τε την αιτ委α των δυσκολι蠋ν, την αιτ委α των ασθενει蠋ν, 委σως, στη ζω萎 σας. Και 苇χοντας βρει την αιτ委α, 苇χοντας δονηθε委 στην ενεργειακ萎 της αγ维πης και της καταν蠈ησης, η αιτ委α, το κλειδ委 στο πρ蠈βλημα, μπορε委 να διαλυθε委 και μ苇σα στη δι维λυσ萎 της οι ζω苇ς σας αλλ维ζουν μον委μως.

Τ蠈σες πολλ苇ς τεχνικ苇ς, τ蠈σοι πολλο委 διαφορετικο委 τρ蠈ποι πρ蠈σβασης στις δεξι蠈τητες και ικαν蠈τητες που βρ委σκονται κοιμ蠋μενες μ苇σα σας. Ε委στε 苇τοιμοι να ανακαλ蠉ψετε ποιοι ε委στε; Καθ蠈τι το Stargate 苇χει τη λειτουργικ蠈τητα να σας παρουσι维σει τον ευρ蠉τερ蠈 σας εαυτ蠈."